top
logo


Medlemsinfo
Kort referat från årsmötet 2014-04-24

- Medlemmar som vill avsäga sig en funktionärsuppgift inför årsmötet behöver meddela detta senast vid båtklubbens höstmöte, ungefär sex månader före ordinarie årsmöte. Detta för att valberedningen skall få tid till att förbereda förslag till nya val.

- Det har varit stora kostnader över budget under 2013 pga. oväntade problem i rännan. Ekonomin behöver en buffert, men inga avgifter behöver höjas inför 2015. En höjning gjordes med 100 kr per båtplats redan inför 2014. Under 2014-2015 skall det inte göras några stora reparationer som medför stora kostnader.

- Medlemskapet i ÖVBF och Båtunionen diskuterades.

- Intresset för årsmötet diskuterades. Hur kan man få upp intresset?

- En klubbfest för invigning av all ombyggnation önskas att genomföras till sommaren, men det behövs en festkommitte för att göra detta möjligt.

- Förslag till ändringar för moderniserade stadgar diskuterades och beslutades. För att dessa ändringar skall kunna träda i kraft krävs ett ytterligare årsmötes beslut om dessa ändringar.

 
Årsmöte 2014

Datum och tid för årsmöte 2014 är torsdagen den 24 april kl 19, lokal är Övre Lugnås Bygdegård. Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande och upprop
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
 4. Godkännande av mötets utlysning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse
 7. Föredragning av kassarapport
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Val av styrelseledamöter. I tur att avgå jämt år: ordförande, v. sekr och hamnfogde
 11. Val av styrelsesuppleanter för ett år
 12. Val av ledamöter i hamnkommitten för ett år
 13. Val av två revisorer jämte en suppleant för ett år
 14. Val av vaktkommitte
 15. Val av miljöombud
 16. Val av valberedning, två ledamöter + en suppleant
 17. Ärende om stadgeändringar
 18. Information
 19. Bestämmande av medlemsavgifter, grundavgift & tilläggsavgift för båtplats
 20. Anmälningsärenden
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutande
Valberedningen tar fram en lista med förslag till personvalen i förväg.
 
Hör NO Johansson berätta om båtklubbens historia

Denna inspelning är från ett tal som förre ordföranden höll vid båtklubbens fest i augusti 2002.

Lyssna här

 
Försäkra din båt

Båtplats i klubben kräver att du har åtminstone ansvarsförsäkring. Som båtägare har man ganska stort ansvar på sjön enligt gällande regler. Tänk också på att om något händer med just din båt så kan det påverka andras båtar också.

 
Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubben hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.

 
Båtklubbens visa

Sture Dahlen skrev en visa till båtklubben i samband med vårt 40-årsjubileum 2010.

Här finns texten.

 
Bilder från bygge i hamnen

Missa inte bilderna från vårt arbete i hamnen.

Se bilderna här.

 
Vind och vatten

Nu har alla gratis tillgång till Sjöfartsverkets information om vind och vatten:

http://vivakarta.sjofartsverket.se/

 bottom